Wirtualna szkoła jazdy

Akty prawne związane z ruchem drogowym

Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym
D19970602Lj.pdf 

Rozporządzenie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami
D20160232-2.pdf

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie
D20151744.pdf

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
D20150305.pdf 

Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych
D20021393.pdf (podstawa)
D20080413.pdf (zmiana – m. in. zatrzymanie na zielonej strzałce)

Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych po. 2181 – załączniki 1-4
D2003220218102.pdf (m.in. mobilne znaki o zmiennej treści PVMS)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o Drogach Publicznych
D19850060Lj.pdf

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (np. przez policjanta)
D20160143.pdf

Rozporządzenie z dn. 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń – tabela B zawierająca grzywny pieniężne za wykroczenia drogowe

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego – tabela punktów karnych

Rozporządzenie Min. Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
D20160702.pdf

Kodeks wykroczeń
D19710114Lj.pdf

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych

Czytaj także:

Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym – co i gdzie znaleźć