Wirtualna szkoła jazdy

Definicje

featured image

Uczestnik ruchu

Uczestnik ruchu to pieszy, kierowca, a także inne osoby przebywające w pojeździe lub na pojeździe znajdującym się na drodze Definicja ta swoim zakresem obejmuje wszystkie osoby, które real­nie uczestniczą w ruchu drogowym, z wyjątkiem osób przebywających w pojeź­dzie lub na pojeździe. W pierwszym przypadku chodzi o pasażerów pojaz­du, w drugim przypadku o członków brygad roboczych (np. ładunkowych, polowych) przewożonych […]

featured image

Droga ekspresowa

definicja oznacza drogę dwu – lub jednojezdniową, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi, na której skrzyżowania  występują wyjątkowo, przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów samochodowych Analogicznie do autostrady droga ekspresowa jest odpowiednio oznaczona specjalnymi znakami drogowymi. Początek lub kontynuację drogi ekspresowej oznacza znak D-7 droga ekspresowa, a jej koniec znak D-8 koniec drogi ekspresowej.  Definicja ta ma związek […]

featured image

Autostrada

Autostrada to droga dwujezdniowa, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi, na której nie dopuszcza się ruchu poprzecznego, przeznaczona tylko do ruchu pojazdów samochodowych, które na równej, poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep. Autostrada to droga publiczna o ograniczonej dostępności, przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych, wyposażona przynajmniej w dwie trwale rozdzielone jednokierunkowe […]

featured image

Droga

wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów , łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt Drogi publiczne, z wyjątkiem autostrad płatnych, przeznaczone do ruchu powinny odpowiadać szczegółowym warunkom technicznym […]

featured image

Droga twarda

drogę z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub brukowcowej oraz z płyt betonowych, lub kamienno-betonowych, jeżeli długość nawierzchni przekracza 20 m; inne drogi są drogami gruntowymi Droga o nawierzchni tłuczniowej albo żwirowej nie jest drogą twardą

featured image

Jezdnia

część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów, określenie to nie dotyczy torowisk wydzielonych z jezdni Drogi dwujezdniowe składają się z dwóch odrębnych jezdni, rozdzielonych najczęściej środkowym pasem zieleni lub barierą odpowiedniej konstrukcji w stosunku do przeznaczenia oraz wymagań bezpieczeństwa ruchu. Drogi te przeznaczone są do jazdy w przeciwnych kierunkach. W takim przypadku  każda tych dróg  jest […]

featured image

Pas ruchu

każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi Definicja ta ma związek z przepisami zawartymi w Dziale 2 Rozdziale 2 Kodeksu Drogowego, określającymi w szczególności: akt prawny opis zdarzenia (art. 16 ust. 3 i 4) ruchu prawostronnego (art. 17 ust. 1 pkt 3) włączania się do ruchu […]

featured image

Pobocze

część drogi przyległą do jezdni, która może być przeznaczona do ruchu pieszych lub niektórych pojazdów, postoju pojazdów, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt P-7a„linia krawędziowa przerywana” P-7b„linia krawędziowa ciągła” Definicja ta ma związek z przepisami zawartymi w Dziale 2 Rozdziale 3 Kodeksu Drogowego, określającymi w szczególności: akt prawny opis zdarzenia (art. 16 ust. 5) w sprawie poruszania […]

featured image

Skrzyżowanie

skrzyżowanie – przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, lub stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze. Z punktu widzenia geometrycznego skrzyżowania dróg mają różne kształty.  Skrzyżowanie […]

featured image

Chodnik

chodnik – część drogi przeznaczona do ruchu pieszych Definicja ta ma bezpośredni związek z przepisami ruchu zawartymi w Dziale 2 Rozdziale 2 Kodeksu Drogowego, a w szczególności dotyczącymi ruchu pieszych art. 11 zakazu przechodzenia przez jezdnię w określonych warunkach art. 14 pkt 7 zakazu jazdy wzdłuż po chodniku art. 26 ust. 3 pkt 3 przejeżdżania pojazdu […]

featured image

Przejście dla pieszych

przejście dla pieszych – powierzchnię jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczoną do przechodzenia przez pieszych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi. Miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi wskazuje znak pionowy informacyjny D-6 przejście dla pieszych  Natomiast samo miejsce przejścia dla pieszych – znak poziomy P-10 przejście dla pieszych  O zbliżaniu się do takiego przejścia na niektórych drogach uprzedza […]

featured image

Przejazd dla rowerzystów

przejazd dla rowerzystów – powierzchnię jezdni lub torowi­ska przeznaczoną do przejeżdżania przez rowerzystów, ozna­czoną odpowiednimi znakami drogowymi Na przejazdach dla rowerzystów ruch może być regulowany za po­mocą sygnalizacji świetlnej Analogicznie, na przejazdach dla rowerzystów nadawane są przez sy­gnalizator S-6 dwa sygnały w kształcie sylwetki roweru  Sygnał zielony zezwala na wjazd na prze­jazd dla rowerzystów. W […]

featured image

Przystanek

Przystanek – miejsce zatrzymywania się pojazdów transportu publicznego, oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi Definicja ta ma bezpośredni związek z przepisami ruchu drogowego, a w szczególności dotyczącymi   Art. 13 ust. 7 – Ustawa o Ruchu Drogowym obowiązku przechodzenia po przejściu dla pieszych na wysepkę dla pasażerów znajdującą się na przystanku komunikacji publicz­nej, jeżeli łączy się ona […]

featured image

Tunel

Tunel – budowlę na drodze, oznaczoną odpowiednimi znaka­mi drogowymi Definicja ta ma bezpośredni związek z przepisami ruchu drogowego, a w szczególności.  Art. 19 – Ustawa o Ruchu Drogowym zachowania odpowiednich odstępów między pojazdami jadącymi w tunelu (art. 19 ust. 4 i 5)Art. 47.a – Ustawa o Ruchu Drogowym•    oraz zatrzymującymi się (art. 47a)Art. 22 – Ustawa […]

featured image

Obszar zabudowany

Obszar zabudowany – obszar oznaczony odpowiednimi zna­kami drogowymi Wjazd na obszar zabudowany oznacza znak D-42 obszar zabudowany, natomiast wyjazd z niego znak D-43 koniec obszaru zabudowanego. Definicja ta ma bezpośredni związek z przepisami ruchu drogowego o różnym znaczeniu    Art. 6 – Ustawa o Ruchu Drogowym zróżnicowania warunków rozpoznawalności osób uprawnionych do dawania poleceń lub sygnałów na drodze (art. […]

featured image

Strefa zamieszkania

Strefa zamieszkania – obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiedni­mi znakami drogowymi. Wjazd do strefy zamieszkania oznacza znak D-40 strefa zamieszkania, a wyjazd znak D-41 koniec strefy zamieszkania. Definicja ta ma bezpośredni związek z przepisami ruchu drogowego   Art. 1 – […]

featured image

Pieszy

Pieszy – osobę znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót lub czynności przewidzianych odrębny­mi przepisami; za pieszego uważa się również osobę prowa­dzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką […]

featured image

Kolumna pieszych

kolumna pieszych – zorganizowaną grupę pieszych prowadzoną przez kierownika lub dowódcę Definicja ta ma bezpośredni związek z przepisami dotyczącymi w szcze­gólności. Art.12 – Ustawa o Ruchu Drogowym ruchu kolumn pieszych.Art. 24 ust. 2 – Ustawa o Ruchu Drogowymzachowania bezpiecznego odstępu przy wyprzedzaniu kolumny pieszych.Art. art. 25 ust. 4 pkt 2 – Ustawa o Ruchu Drogowymzakazu rozdzielania kolumn pieszych […]

featured image

Wymijanie

Wymijanie – przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku Definicja ta ma bezpośredni związek z przepisami dotyczącymi sposobu wymijania.    Art. 23 ust. 1 pkt 1 – Ustawa o Ruchu Drogowym 1) przy wymijaniu zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu, a w razie potrzeby zjechać na prawo […]

featured image

Węzły drogowe – rodzaje, opis

Węzeł drogowy -skrzyżowanie się, rozwidlenie lub połączenie dróg na różnych poziomach, zapewniające pełną lub częściową możliwość wyboru kierunku jazdy. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie dzieli węzły drogowe na trzy grupy: Węzły bezkolizyjne typu WA – na których nie […]

featured image

Szczególna ostrożność

Szczególna ostrożność – ostrożność polegającą na zwiększe­niu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie W skrócie Zachowanie szczególnej ostrożności nakazuje: Każdy minięty właśnie znak ostrzegawczy Migający lub stały sygnał żółty umieszczony na przeszkodzie albo migający sygnał żółty nadawany przez sygnalizator Szczególna ostrożność […]

featured image

Omijanie

Przejeżdżanie (przechodzenie) obok nieporuszającego się pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody Definicja ta ma bezpośredni związek z przepisami ruchu drogowego, a w szczególności dotyczącymi: Art. 23 ust. 1 pkt 2 – Ustawa o Ruchu Drogowym Sposobu omijaniaprzy omijaniu zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody, a w razie potrzeby zmniejszyć prędkość; omijanie pojazdu […]

featured image

Strefa ruchu

strefa ruchu – obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi W dniu 14 maja 2011r. weszło życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczególnych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych, które wprowadza tzw. „strefę ruchu”.  Ustanowienie tej strefy rozszerza zastosowanie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca […]

featured image

Ruch kierowany

Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym Art. 2. pkt. 24)ruch kierowany – ruch otwierany i zamykany za pomocą sygnalizacji świetlnej albo przez uprawnioną osobę; Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym Art. 5.1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do […]

featured image

Pojazd członowy

Pojazd członowy – zespół pojazdów składający się z pojazdu silnikowego złączonego z naczepą Definicja ta zwraca uwagę na dwa elementy wyróżniające ten zespół pojazdów. Pierwszym jest specjalny pojazd silnikowy spełniający rolę ciągnika, który ma odpowiednie siodło do sprzęgania z naczepą, a drugim – też specjalna naczepa, której część spoczywa na tym ciągniku i obciąża go.   […]

featured image

Wyprzedzanie

wyprzedzanie – przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku Definicja ta ma bezpośredni związek z przepisami ruchu drogowego, a w szczególności dotyczącymi: Zachowania odpowiedniego odstępu od poprzedzającego pojaz­du w celu umożliwienia wyprzedzania. Art. 19 ust. 3 – Ustawa o Ruchu Drogowym Utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania […]

featured image

Droga dla rowerów, śluza rowerowa, kontrapas rowerowy

Wszystkich rowerzystów zapraszamy do sprawdzenia swojej wiedzy na stronie:   kartarowerowa.net.pl Droga dla rowerów – droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów jednośladowych,  oznaczona  odpowiednimi   znakami drogowymi Drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami jednośladowymi, którzy są obowiązani z niej korzystać, oznacza znak C-13 droga dla rowerów. Koniec takiej drogi oznacza znak C-13a koniec drogi dla […]

featured image

Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach równorzędnych

Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach równorzędnych Skrzyżowanie równorzędne to takie skrzyżowanie, na którym nie występują znaki drogowe określające pierwszeństwo przejazdu ani ruch kierowany. Na skrzyżowaniu równorzędnym pierwszeństwo przejazdu ma zawsze pojazd uprzywilejowany, następnie pojazd szynowy, a potem pozostałe pojazdy. W sytuacji przedstawionej poniżej pierwsza przejedzie straż pożarna, następnie tramwaj, a na końcu autobus. Jeżeli do skrzyżowania równorzędnego drogami […]